การบ้าน พร้อมเฉลย Pre-Calculus เรื่อง สมการและอสมการ


รหัสนักศึกษา
 ลำดับ ชื่อ – นามสกุลการบ้าน
 เฉลย
1-57-09-0003-3
1 นาย บรรพต บุญศรี
 Homework PRE-CAL 1 ANS Homework PRE-CAL 01
1-57-09-0010-82 นาย สุรศักดิ์ ทุมสุริวงศ์ Homework PRE-CAL 2
 ANS Homework PRE-CAL 02
1-57-09-0012-43 นาย ยศพล ปัดสำราญ Homework PRE-CAL 3
 ANS Homework PRE-CAL 03
1-57-09-0014-04 นาย ศรราม สุคำ Homework PRE-CAL 4 ANS Homework PRE-CAL 04
1-57-09-0020-75 นาย เสฏฐนันท์ จันทศาสตร์ Homework PRE-CAL 5 ANS Homework PRE-CAL 05
1-57-09-0021-56 นาย จตุพร ภะติ Homework PRE-CAL 6 ANS Homework PRE-CAL 06
1-57-09-0029-87 นาย ปรีดา สวัสดี Homework PRE-CAL 7 ANS Homework PRE-CAL 07
1-57-09-0032-28 น.ส. จิราธิป ธนาเกียรติภิญโญ Homework PRE-CAL 8 ANS Homework PRE-CAL 08
1-57-09-0037-19 นาย กมลชัย แก้วสุก Homework PRE-CAL 9 ANS Homework PRE-CAL 09
 1-57-09-0039-7 10 นาย ยุทธพิชัย ห้องหาญ Homework PRE-CAL 10 ANS Homework PRE-CAL 10
 1-57-09-0042-1 11 นาย อภิวัฒน์ การสมงาม Homework PRE-CAL 11 ANS Homework PRE-CAL 11
 1-57-09-0049-6 12 นาย ณัฐดนัย คงกัน
 Homework PRE-CAL 12 ANS Homework PRE-CAL 12
 1-57-09-0051-2 13 นาย กฤษณพงค์ พุทธิไสย Homework PRE-CAL 1 
 1-57-09-0053-8 14 นาย ลิขิต เขื่อนเพชร Homework PRE-CAL 2 
 1-57-09-0056-1 15 นาย ชยณัฐ อู่วิเชียร Homework PRE-CAL 3 
 1-57-09-0058-7 16 นาย ธิติพันธ์ ฮ่มป่า Homework PRE-CAL 4 
 1-57-09-0060-3 17 นาย ชนวีร์ สังขนิตย์ Homework PRE-CAL 5 
 1-57-09-0066-0 18 นาย ภูวดล กลัดมี Homework PRE-CAL 6 
 1-57-09-0069-4 19 น.ส. ปารวตี ภักดิ์ศรีพันธ์ Homework PRE-CAL 7 
 1-57-09-0071-0 20 นาย พงศ์กฤช เดชบุญมี
 Homework PRE-CAL 8 
 1-57-09-0079-3 21 นาย พัชร์ฌาวัฒน์ พัชนะกิจ Homework PRE-CAL 9 
 1-57-09-0081-9 22 นาย อิทธิฤทธิ์ ดวงดารา Homework PRE-CAL 10 
 1-57-09-0082-7 23 น.ส. ณัฐฌา เพ็งศร Homework PRE-CAL 11 
 1-57-09-0090-024 พรพรหม อภิรักษ์บรรจง Homework PRE-CAL 12